CEP

CEP là gì:

CEP là từ viết tắt của Mã bưu chính, được Bưu điện tạo ra và sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc định tuyến và gửi thư từ tới người nhận. CEP là một thông tin không thể thiếu trong thư tín, bởi vì nó xác định tất cả các chi tiết của địa chỉ.

Ở Brazil, số CEP bao gồm tám số liệu, xác định địa chỉ của người nhận thư, tạo điều kiện cho việc giao hàng của họ.

CEP có thể liên quan đến một khu vực, một khu phố cụ thể hoặc thậm chí là tòa nhà của người nhận thư. Để tạo điều kiện cho việc tạo ra CEP, Công ty Bưu chính và Điện báo Brazil đã chia Brazil thành 10 khu vực bưu chính.

Mã địa chỉ bưu chính giúp sắp xếp, định tuyến và phân phối tất cả các thư từ hoặc đơn đặt hàng. Mỗi mã số xác định tất cả các chi tiết địa chỉ.