Vô nhiễm

Điều hoàn hảo:

Impeccable là một tính từ hai giới mô tả một người không chịu trách nhiệm về tội lỗi . Nó đồng nghĩa với vô nhiễm, đáng tráchhoàn hảo .

Một người hoặc đối tượng được coi là hoàn hảo không có lỗi hoặc thất bại, đó là, nó không thể sai lầm và đạt đến mức độ hoàn hảo. Vd: Không ai có bất cứ điều gì để nói chống lại anh ta, bởi vì anh ta là một người hoàn hảo.

Trong tiếng Anh, từ hoàn hảo được dịch là hoàn hảo . Vd: Ông đã làm một công việc hoàn hảo là chủ tịch của NGO. "Anh ấy đã làm một công việc hoàn hảo như là chủ tịch của NGO.

Tội lỗi là phẩm chất của một người không thể phạm tội. Đó là một phần của học thuyết Kitô giáo chỉ ra rằng Chúa Giêsu, là Thiên Chúa và Con Người, không có khả năng phạm tội. Trong giáo lý Công giáo, đó cũng là một thuộc tính của Mary, bởi vì cô không bị ảnh hưởng bởi tội lỗi nguyên thủy.