Thật vậy

Deveras là gì:

Thực sự nó là một trạng từ của mod, có nghĩa là " đáng giá", " thực sự", " thực sự" . Đó là một biểu thức được sử dụng để nhấn mạnh những gì được coi là rất, thực sự.

Một ví dụ là việc sử dụng từ "thật sự" trong bài thơ "Nhà thơ là một ngón tay" của "Fernando Pessoa":

Nhà thơ là một nhà thuyết giáo.

Giả vờ hoàn toàn

Ai còn giả vờ đau

Nỗi đau bạn thực sự cảm thấy.

Từ này thực sự được phát âm với âm tiết mở (vé). Nó được hình thành bởi giao điểm của giới từ "de" cộng với từ "veras", đó là một danh từ nữ tính, số nhiều và có nghĩa là "sự thật", "thực tế", "với tất cả sự thật" " rất thân mật. "

Động từ lần của động từ

Bạn nên nhấn mạnh vào, người thứ hai là tương lai của thì hiện tại của nhiệm vụ (bạn sẽ).

Thật vậy, khi phát âm với âm tiết đóng (xem) là người thứ hai của quá khứ hơn hoàn hảo, về nghĩa vụ của động từ (thực sự là bạn).