Cá nhân

Một cá nhân là gì:

Cá nhân bao gồm một cá thể, được biết đến với sự tồn tại độc đáo và không thể chia cắt của nó . Thuật ngữ này thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa với công dân, nghĩa là một con người được đưa vào môi trường xã hội.

Trong khoa học sinh học, một cá thể là toàn bộ sinh vật thuộc về một loài, phân biệt chính nó với các loài khác do đặc điểm riêng của nó.

Đối với Xã hội học và Triết học, cá nhân - như một từ đồng nghĩa của con người / công dân - là một người có bản sắc riêng để phân biệt anh ta với các cá nhân khác.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Danh tính.

Bằng cách mở rộng, từ "cá nhân" cũng có thể được sử dụng theo nghĩa miệt thị, ám chỉ ai đó đáng khinh hoặc không xứng đáng với điều gì đó.

Cá nhân và xã hội

Theo quan điểm của Khoa học xã hội, cá nhân là một bộ phận của xã hội . Điều này, đến lượt nó, được cấu thành từ tập hợp tất cả các mối quan hệ xã hội mà các cá nhân duy trì giữa nhau.

Giống như các cá nhân chịu trách nhiệm hình thành xã hội, xã hội cũng trực tiếp hiện diện trong sự hình thành của cá nhân, vì sau này, kể từ khi sinh ra, phải học cách tuân theo các quy tắc và hành vi đạo đức bị quy định bởi môi trường xã hội nơi sinh sống.

Không giống như ý tưởng về sự kỳ dị xoay quanh cá nhân, một xã hội phải đưa ra một số mô hình phục vụ để đoàn kết và tổ chức các cá nhân.

Tuy nhiên, điều đáng nhớ là cũng có những xã hội khác nhau, mỗi xã hội thường thể hiện những đặc thù của nó, chủ yếu gắn liền với văn hóa và truyền thống của những người sáng tác chúng.

Một số nhà lý thuyết chính được biết đến khi nghiên cứu mối quan hệ giữa các cá nhân và xã hội là Emile Durkheim (1858-1917), Max Weber (1864-1920) và Karl Marx (1818-1883).

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của xã hội.

Từ đồng nghĩa của cá nhân

 • Người;
 • Sinh vật;
 • Môn học;
 • Nhân;
 • Nhân vật;
 • Yếu tố;
 • Sooty;
 • Số nguyên;
 • Không thể chia cắt;
 • Số ít;
 • Chỉ.