Tâm lý học tổ chức

Tâm lý tổ chức là gì:

Tâm lý học tổ chức là một lĩnh vực của tâm lý học được dành riêng để hiểu các hiện tượng của hành vi con người xảy ra trong môi trường làm việc .

Khu vực này, còn được gọi là tâm lý làm việc, cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý nguồn nhân lực hoặc quản lý con người trong một công ty. Để làm điều này, nó tìm cách hiểu cách các nhân viên làm việc trong môi trường tập thể và phân tích hậu quả của một thái độ nhất định trong môi trường làm việc.

Tâm lý học tổ chức được phát triển thông qua việc áp dụng các nguyên tắc của tâm lý học, tìm cách hiểu hành vi cá nhân và tập thể của nhân viên, cũng như hành vi tổ chức của công ty.

Công việc của tâm lý tổ chức là tăng cường phúc lợi tập thể và chất lượng cuộc sống tại nơi làm việc.

Lĩnh vực thực hành tâm lý học tổ chức

Các lĩnh vực hoạt động chính của tâm lý học tổ chức là:

 • Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự: khu vực chịu trách nhiệm thu hút và tổ chức nhân viên trong các vị trí tuyển dụng có sẵn trong công ty, thông qua việc xác định những người có hồ sơ phù hợp nhất để chiếm giữ từng công việc.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: bao gồm một tập hợp các hành động và chiến lược nhằm trao quyền cho nhân viên để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn, theo nhu cầu công việc của công ty.
 • Giám sát sự hài lòng của nhân viên : nhà tâm lý học tổ chức cũng chịu trách nhiệm theo dõi mức độ động lực của những người cung cấp dịch vụ trong công ty, luôn hướng tới đảm bảo rằng họ cảm thấy có giá trị và hòa nhập vào môi trường làm việc.
 • Chẩn đoán tổ chức: công việc tạo ra một loại đánh giá tình huống của tất cả các lĩnh vực quản lý kinh doanh để xác định các vấn đề hoặc khó khăn có thể tồn tại trong công ty. Khi xác định điểm vấn đề, nhà tâm lý học phải tạo ra và thực hiện các chiến lược để giải quyết những vấn đề này.
 • Quản lý xung đột : các hành động được thực hiện để đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh hơn, từ việc xác định và giải quyết các xung đột có thể tồn tại giữa các nhân viên của công ty hoặc tổ chức.
 • Quản lý nghề nghiệp và tiền lương : đảm nhiệm việc phân công nhiệm vụ chính xác cho từng vị trí trong công ty, bên cạnh việc giúp thiết lập mức lương phù hợp nhất cho từng chức năng được thực hiện. Nó cũng có thể hỗ trợ trong việc phát triển một kế hoạch nghề nghiệp cho phép cơ hội phát triển và lợi ích cho nhân viên.

Tâm lý tổ chức có thể được sử dụng trong bất kỳ loại môi trường làm việc nào: trong các công ty tư nhân, các tổ chức công cộng, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan thuộc sở hữu của chính phủ.

Một nhà tâm lý học tổ chức làm gì?

Các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực này được gọi là một nhà tâm lý học tổ chức. Nó có trách nhiệm xác định những khó khăn và đề xuất các hành động cải thiện cuộc sống và điều kiện làm việc trong các công ty và tổ chức. Trong số các hoạt động của mình, sau đây nổi bật:

 • Xác định hồ sơ chính của nhân viên trong công ty.
 • Đánh giá hành vi tổ chức của nguồn nhân lực.
 • Chẩn đoán các bệnh tâm lý và rối loạn liên quan đến công việc trong công ty.
 • Xác định các nguyên nhân vắng mặt (vắng mặt để làm việc) và doanh thu nhân viên cao.
 • Hiển thị các yếu tố động lực chính cho công việc.
 • Đề xuất những thay đổi giúp cải thiện cấu trúc và chức năng của công ty.
 • Phân tích các thông lệ và quy tắc được thông qua bởi công ty.

Tầm quan trọng của tâm lý tổ chức

Sự tồn tại của một công việc của tâm lý tổ chức là rất quan trọng để đảm bảo nhiều sức khỏe, chất lượng cuộc sống và năng suất trong môi trường làm việc.

Vì vậy, sự đồng hành trong tâm lý trong môi trường làm việc thuận lợi cho cả hạnh phúc của nhân viên và cho sự thành công của công ty.

Thông qua tâm lý tổ chức, các công ty và tổ chức có thể trở nên có khả năng tốt hơn để tránh các hành động và hành vi có thể làm suy yếu văn hóa tổ chức của môi trường làm việc. Từ đó họ có thể tạo và áp dụng các chiến lược thúc đẩy sự hợp nhất thỏa đáng của nhóm.

Xem thêm về ý nghĩa của văn hóa tổ chức và hành vi tổ chức.