Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo là gì:

Tài liệu tham khảo là một thuật ngữ tổng quát để chỉ định danh sách các nguồn tư vấn được sử dụng trong nghiên cứu của một chủ đề nhất định để xây dựng một tác phẩm bằng văn bản.

Mục đích của thư mục là ghi lại công việc, cho thấy các ý kiến ​​trong tác phẩm được hỗ trợ bởi các nguồn tư vấn. Tài liệu tham khảo cũng đề cập đến danh mục hệ thống các tác phẩm của một tác giả hoặc lĩnh vực kiến ​​thức cụ thể.

Thư mục nên xuất hiện ở phần cuối của tác phẩm được tạo ra không chỉ với sách mà còn cả tạp chí, báo, video, trang web internet và bất kỳ tài nguyên nào khác được sử dụng trong nghiên cứu. Do đó, tại thời điểm nghiên cứu, điều quan trọng cần lưu ý một số dữ liệu cơ bản để làm tài liệu tham khảo thư mục.

Điều khá phổ biến trong các khóa học đại học là có một thư mục được giáo viên gợi ý, với mục đích giúp sinh viên tiếp thu thêm kiến ​​thức trong một số lĩnh vực nhất định.

Tài liệu tham khảo thư mục là việc xác định từng công việc được tư vấn, thường tuân theo các chỉ tiêu phù hợp với từng trường hợp. Quy tắc được xác định quy tắc để xác định công việc. Tại Brazil, cơ quan chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn kỹ thuật là ABNT (Hiệp hội tiêu chuẩn kỹ thuật Brazil).

Ví dụ thư mục

Trong tài liệu tham khảo thư mục của một cuốn sách, thường bao gồm các dữ liệu sau: Tên tác giả, tên, tên sách, số phiên bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm. Ví dụ:

SAUSSURE, Ferdinand de, Khóa học ngôn ngữ chung, 27ª, São Paulo, Editora Cultrix, 2006

Trong các tài liệu được tư vấn trên internet, ngoài dữ liệu của công việc, cần phải chỉ ra địa chỉ trực tuyến (URL) và ngày truy cập vào trang web. Ví dụ:

Tác giả, Tiêu đề của tài liệu. Có sẵn tại: < nhập địa chỉ trực tuyến> . Truy cập vào: cho biết ngày truy cập