IPVA

IPVA là gì:

IPVA là từ viết tắt của Thuế tài sản của xe cơ giới, là một loại thuế nhà nước cho mục đích huy động tiền cho xe hơi của mọi người, bất kể đó là loại phương tiện gì.

IPVA là một loại thuế mà chỉ các quốc gia và Khu liên bang mới có quyền tạo ra nó, không thể là nghĩa vụ của Chính phủ, việc thu thập được thực hiện bởi mỗi tiểu bang và 50% tổng số tiền thu được là cho chính quốc gia đó và phần khác thuộc về nơi đăng ký xe. Tỷ lệ IPVA khác nhau ở mỗi tiểu bang và được xác định bởi từng cơ sở chính phủ và các tiêu chí riêng.

Mục đích duy nhất của IPVA là quyên góp tiền và thuế này chỉ được đánh vào các phương tiện lưu thông trên đất liền, nghĩa là, nó không bao gồm bất kỳ loại nào khác, chẳng hạn như thuyền, thuyền, v.v. IPVA được tính phí hàng năm và không liên quan đến tình hình của các con đường hoặc đường phố, nó chỉ dành cho mục đích thuế.

IPVA có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc tối đa ba đợt và một trong những bang có tỷ lệ IPVA cao nhất là São Paulo.