Trục chuyên đề

Trục chuyên đề là gì:

Trục chuyên đề là một tập hợp các chủ đề hướng dẫn lập kế hoạch cho một công việc cụ thể, đóng vai trò là hỗ trợ hoặc hướng dẫn . Xác định trục theo chủ đề có nghĩa là giới hạn nội dung được đề cập trong chủ đề chính, không dành không gian cho phần lạc đề, nghĩa là để lan man sang các chủ đề phụ khác.

Ý nghĩa tượng trưng của thuật ngữ "trục" là "ý chính". Trong trường hợp này, bản chất của đối tượng được điều trị. Thông qua trục chủ đề, các tham số cần tuân theo trong cấu trúc một chủ đề nghiên cứu được xác định.

Ví dụ, trong Giáo dục Tiểu học, giáo viên có thể chuẩn bị các lớp học của mình dựa trên các trục theo chủ đề được xác định trước đó thông qua Thông số Chương trình Giảng dạy Quốc gia (NCP) do Bộ Giáo dục cung cấp. Ví dụ về các chủ đề là: Môi trường, Sức khỏe, Tình dục, Đạo đức, Đa văn hóa, v.v.