Dễ bị tổn thương

Lỗ hổng là gì:

Dễ bị tổn thương là một cái gì đó hoặc một người dễ bị tổn thương, bị xúc phạm hoặc chạm vào . Dễ bị tổn thương có nghĩa là một người mong manhkhông có khả năng của một số hành động. Thuật ngữ này thường được quy cho phụ nữ, trẻ em và người già, những người mong manh hơn đối với các nhóm khác trong xã hội.

Trong xã hội, một cá nhân dễ bị tổn thương là một người có các điều kiện xã hội, văn hóa, chính trị, dân tộc, kinh tế, giáo dục và y tế khác với những người khác, dẫn đến tình trạng bất bình đẳng. Thực tế là có những cá nhân trong một tình huống dễ bị tổn thương gây ra sự bất bình đẳng trong xã hội.

Vulnerable là một thuật ngữ cũng có mặt trong luật hình sự Brazil liên quan đến hiếp dâm . Hiếp dâm dễ bị tổn thương là tội phạm có trong Bộ luật Hình sự và chỉ định một loại bạo lực đối với cá nhân dễ bị tổn thương, ví dụ như trẻ em và người già.