Nở

Nở là gì:

Hatching là một danh từ nữ tính bao gồm một galicismo, nghĩa là nó xuất phát từ một thuật ngữ tiếng Pháp ( eclósion ), có nghĩa là hành động để đưa ra ánh sáng, xuất hiện, xuất hiện, chớm nở, nở hoa .

Phiên bản Latin của từ nở là exclaudere, trong đó đề cập đến hành động nở hoặc ra khỏi trứng. Vì lý do này, trong bối cảnh sinh học, việc nở có liên quan đến sự thoát ra của một loài động vật cụ thể từ trứng hoặc bao vây xung quanh nó.

Theo nghĩa bóng, từ nở có thể có nghĩa là sự xuất hiện hoặc phát triển. Do đó, trong trường hợp này, sự bùng nổ của một ý tưởng cho thấy quá trình nảy sinh ý tưởng và cũng có thể chỉ ra các hành động để phát triển ý tưởng.

Ví dụ, đối với Lịch sử, sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai hoặc Cách mạng Pháp, cho thấy bối cảnh lịch sử, kinh tế và xã hội đã dẫn đến những sự kiện này.