Libertine

Libertino là gì:

Libertino là một tính từ đủ điều kiện cho cá nhân đó không có bất kỳ ý nghĩa đạo đức nào . Anh ta là người ngang ngược trong hành vi của mình, anh ta là người có hành vi đồi bại, đồi trụy, đồi trụy .

Libertine, về mặt ngữ pháp cũng là một danh từ nam tính, từ "Libertium" trong tiếng Latin, xác định người đàn ông sùng đạo, bất đồng, đồi trụy, có hành vi đồi bại.

Libertine, tự do và đồi trụy

Libertine, tự do và chủ nghĩa tự do là ba khái niệm liên kết với nhau.

Tự do là quyền làm hay không làm gì cả, đó là khoa để thực hành những gì không bị pháp luật cấm. Đó là sự độc lập, đó là điều kiện của người đàn ông tự do, có thể loại bỏ chính mình.

Mặt khác, đồi trụy là cách sử dụng sai tự do. Đó là sự coi thường của phong tục, đó là sự vi phạm các giới hạn của hành vi tốt, đó là sự thiếu tôn trọng đối với người hàng xóm. Đó là một đặc điểm của một người sống một cuộc sống tự do.