DUBIO

Dúbio là gì:

DUBIO là một tính từ có nghĩa là không rõ ràng, không chắc chắn, không xác định . Đó là tất cả những gì để lại sự nghi ngờ, sự thiếu chắc chắn về thực tế của một sự thật hoặc về sự thật của một yêu sách. Đó là một điều không rõ ràng, không dễ nhận biết, không được trình bày với độ chính xác. Ví dụ: Kết quả đáng ngờ.

Dobbio cũng có nghĩa là, do dự, do dự, có chút kiên quyết, không được xác định, điều đó thể hiện sự thiếu quyết đoán, điều đó cho thấy sự sợ hãi. Ví dụ: Thái độ nghi ngờ.

Diobius vẫn là những gì khó xác định, không có lời giải thích rõ ràng, không có giới hạn nhất định. Ví dụ: Thông tin nghi ngờ.

Diobius là đối tượng của những cách hiểu khác nhau, mơ hồ, rằng có thể có nhiều ý nghĩa hoặc ý nghĩa. Ví dụ: Từ nổi tiếng.