Esdruúulo

Esdruúulo là gì:

Esdrúxulo là một tính từ được sử dụng để mô tả một tình huống, một người hoặc một hành vi được coi là không bình thường hoặc kỳ lạ .

Một hành vi hoặc tình huống bất thường, bởi vì nó là bất thường, thường gây ra phản ứng bất ngờ và ngạc nhiên.

Ví dụ: hành vi lập dị, quần áo lập dị, nghề lập dị.

Theo từ nguyên, từ esdrúulo xuất phát từ tiếng Ý sdrucciolo.

Chúng là những từ đồng nghĩa phổ biến của esdrúxulo: khác thường, lạ, ngông cuồng, phi thường, kỳ lạ, lập dị, số ít và queer.

Chúng có thể là từ trái nghĩa của từ: tầm thường, phổ biến, bình thường, bình thường và tỉnh táo.

Trong nghiên cứu về ngôn ngữ esdrúxulo cũng có nghĩa là một proparoxítona, nghĩa là một từ có trọng âm (nhấn mạnh âm tiết của âm tiết) trong âm tiết đối kháng.

Ví dụ về các từ proparoxytonic là: đèn, biểu tượng, học thuật, thập kỷ, lịch sử.

Xem thêm ý nghĩa của lập dị.