Hectare

Mật hoa là gì:

Hectare là một đơn vị đo lường nông nghiệp, còn được gọi là ha vuông (hm2). Đây là biện pháp được sử dụng nhiều nhất để tính toán quy mô của khu vực nông nghiệp, rừng và khu vực tự nhiên.

Phép đo được ký hiệu là "ha" và số lượng không phụ thuộc vào định dạng khu vực.

1 ha tương đương với 10000 mét vuông (m2) hoặc 100 ares.

Xem bảng abiaxo để biết ví dụ về việc chuyển đổi ha sang mét vuông:

Hectares (ha)Mét vuông (m2)
110000
550000
10100000
15150000
20200000
30300000
40400000
50500000
70700000
1001000000

Giá của ha thay đổi tùy theo khu vực có đất. Các giá trị cao nhất là ở các bang Paraná, Rio Grande do Sul và Goiás. Các giá trị thấp nhất được tìm thấy ở các bang Roraima, Piauí và Pará.

Hectare toàn cầu

Các ha toàn cầu (gha) là một biện pháp trên toàn thế giới được sử dụng để xác minh mức độ năng suất của đất hoặc nước trong khoảng thời gian một năm.

Để tính toán ha toàn cầu, nó được tính đến: khả năng tạo ra tài nguyên và khả năng hấp thụ chất thải được sản xuất.

Hectare và bụi cây

Để thực hiện chuyển đổi giữa ha và bushel, cần phải biết khu vực nơi khu vực được đặt, vì bushel là một biện pháp với sự thay đổi của khu vực.

Ví dụ: 1 giạ của São Paulo tương đương 2, 42 ha, 1 khai thác alqueire tương đương 4, 84 ha và 1 alqueire baiano tương đương 9, 68 ha.

Xem thêm chi tiết về ý nghĩa của Alqueire.