5 Đặc điểm của một người vô chính phủ

Một người vô chính phủ bảo vệ và tuân theo các nguyên tắc của vô chính phủ, đó là một hệ thống chính trị chống lại bất kỳ hình thức thống trị hoặc độc đoán.

Những người vô chính phủ không chống lại tổ chức xã hội, nhưng họ không đồng ý rằng nó bị áp đặt hoặc nó nuôi dưỡng sự thống trị của nhóm này so với nhóm khác.

Một số người vô chính phủ nổi tiếng trong lịch sử là William Godwin, Gerard Winstanley, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin và Peter Kropotkin.

Kiểm tra 5 đặc điểm của một người vô chính phủ:

1. Bảo vệ tự do

Chia sẻ Tweet Tweet

Một người vô chính phủ bảo vệ tự do, nhưng điều đó không có nghĩa là ủng hộ một tự do vô trách nhiệm, nơi mọi người đều làm những gì họ muốn và tại thời điểm họ muốn.

Những người theo chủ nghĩa vô chính phủ cho rằng quyền tự do của cá nhân không phụ thuộc vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai.

Khái niệm tự do vô chính phủ cũng bao gồm tự do tiêu dùng, vì đối với người vô chính phủ, các phương tiện sản xuất cơ bản phải là tài sản chung chứ không chỉ là thiểu số đặc quyền.

2. Nó chống lại bất kỳ sự thống trị hoặc quyền lực nào

Chia sẻ Tweet Tweet

Sự thống trị áp đặt, dù là bất kỳ hình thức nào, là một thực tế trái với các khái niệm vô chính phủ.

Người vô chính phủ tin rằng các cá nhân có thể tự tổ chức một cách hiệu quả mà không cần phải bị kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo giới luật của những người vô chính phủ, điều quyết định sự tầm thường giữa mọi người là ý chí và lý do của mỗi người trong số họ.

3. Người tiêu dùng nên bãi bỏ Nhà nước

Chia sẻ Tweet Tweet

Chính bởi vì họ chống lại bất kỳ hình thức thống trị, quyền lực hay thứ bậc nào, những người vô chính phủ chống lại quyền lực nhà nước và bảo vệ sự kết thúc của nhà nước.

Điều này không có nghĩa là một người vô chính phủ là một người xin lỗi cho rối loạn. Trên thực tế, những người vô chính phủ ủng hộ việc tạo ra các thể chế được hình thành theo thỏa thuận tự do giữa các công dân.

Đối với họ, nếu không có sự áp bức của chủ nghĩa độc đoán, kết quả của những nỗ lực của công dân sẽ khiến xã hội trở nên huynh đệ và bình đẳng hơn.

4. Không đồng ý với sự tồn tại của các tầng lớp xã hội

Chia sẻ Tweet Tweet

Đối với một người vô chính phủ, sự tồn tại của các tầng lớp xã hội đã biểu thị một mối quan hệ miền trong đó một số lớp sẽ vượt trội so với các lớp khác.

Sự phân chia xã hội thành các tầng lớp xã hội kết thúc việc áp đặt một tổ chức cuộc sống ủng hộ lợi ích của thiểu số đối với sự bất lợi của lợi ích của đa số.

Logic này hoàn toàn trái ngược với lý tưởng vô chính phủ, cho rằng xã hội phải bình đẳng và công bằng.

Đối với một người vô chính phủ, mọi người phải có quyền như nhau.

5. Nó chống lại chủ nghĩa tư bản

Chia sẻ Tweet Tweet

Người vô chính phủ chống lại chủ nghĩa tư bản, vì hai trong số các đặc điểm tư bản chủ yếu là tài sản tư nhânlao động tiền lương .

Đối với lao động tiền lương chắc chắn sẽ có một tài sản riêng mà người lao động sẽ được gắn vào.

Do đó, sẽ có mối quan hệ của cấp dưới và hệ thống phân cấp lao động, đi ngược lại tất cả những gì người vô chính phủ bảo vệ.

Tìm hiểu thêm về Anarchy và Anarchism.